1. Polityka społeczna

Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO Jan Gogolewski chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez współczesny biznes oraz chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników wprowadziła zasady społecznej odpowiedzialności. W szczególny sposób pragniemy zwrócić uwagę na poszanowanie praw pracowników oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Zasady zawarte w tej polityce definiują naszą firmę, ale staramy się je również promować wśród wszystkich naszych partnerów biznesowych. Wprowadzając poniższe zasady mamy nadzieję, że nasza działalność pozwoli poprawić jakość życia pracowników i zapewnić rozwój społeczności lokalnej.

 

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności w szczególności zwracamy uwagę na:

 • Przestrzeganie prawa polskiego w zakresie prawa pracy;
 • Poszanowanie praw każdego pracownika;
 • Brak dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym;
 • Równe traktowanie obu płci;
 • Równe traktowanie obcokrajowców w zakładzie;
 • Niezatrudnianie młodocianych i małoletnich;
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i przemocy w miejscu pracy;
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy;
 • Promowanie etycznego zachowania w biznesie;
 • Zachowania tajemnicy wrażliwych danych zarówno naszych pracowników jak
  i klientów biznesowych.

W zakładzie obowiązuje Kodeks etyczny który jest zbiorem podstawowych wartości i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, którymi Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO kieruje się przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

 

Pracownicy, klienci oraz partnerzy biznesowi  zgodnie z obowiązującą w firmie Procedurą przyjęcia skargi, wniosku lub poufnego zgłoszenia P 16 mają prawo złożyć skargę lub zażalenie w przypadku stwierdzenia, że nasza firma nie działa zgodnie z w/w celami. Skargi należy kierować na adres e-mail: info@jago.bydgoszcz.pl

 

 1. Polityka środowiskowa

Mając na uwadze wpływ naszej produkcji na środowisko, Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO Jan Gogolewski zobowiązuje się do podjęcia działań zapobiegających możliwym zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.    
Dodatkowo zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych poczynań.

 

Przyjęta Polityka środowiskowa opiera się na następujących celach:

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
  oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska
 • Segregację i minimalizację ilości odpadów
 • Stosowanie do określonych produkcji surowców zrównoważonego rozwoju oraz identyfikowalność i księgowanie certyfikowanych i niecertyfikowanych objętości
 • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody
 • Minimalizację szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery
 • Systematyczne szkolenie pracowników, w celu uświadomienia aspektów ekologicznych
  w codziennej pracy
 • Systematyczny monitoring wpływu naszej działalności na środowisko naturalne
  oraz wprowadzanie nowych celów wpływających na minimalizację tego wpływu.

Pracownicy, klienci oraz partnerzy biznesowi  zgodnie z obowiązującą w firmie Procedurą przyjęcia skargi, wniosku lub poufnego zgłoszenia P 16 mają prawo złożyć skargę lub zażalenie w przypadku stwierdzenia, że nasza firma nie działa zgodnie z w/w celami. Skargi należy kierować na adres e-mail: info@jago.bydgoszcz.pl

 Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i promowanie proekologicznego zachowania wśród naszych klientów biznesowych przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego i zachowania go dla przyszłych pokoleń.

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE

Polecane